Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy dokładne opracowanie instrukcji przeciwpożarowych

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowywana jest na podstawie rozprządzenia MSWiA z dn. 22 VI 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Jej opracowanie instrukcji wymagane jest dla obiektów lub ich części jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, zaś kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3,

2) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2;

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia:

  • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności;

Copyright 2018 © MAR-POŻ Mariusz Baranowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Created by Dawid Kondracki and Michał Turycz